วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

อย่าปล่อยให้แฟนนอกใน ด้วยเครื่องดักฟัง

ข้าพเจ้าเซื่อแน่ว่าความทุกข์ของครอบครัวและความทุกข์ยองมนุษย์ส่วนมากมาจากการที่ไม่ได้นิกถีงข้อผูกมัดเมื่อเราเอ็นซื่อเพิอสิงที่เราคิดว่า จะให้ประโยชน์แก่เรา ข้าพเจ้าหมายถึงแง่ต่างๆในชีวิตของเรา เซ่น การ ยืมเงิน การเอ็นสัญญาทุกชนิด วงจรดักฟัง  การร่วมหุ้นในการทำอะไร มีคนหลายคน ที่ชอบร่วมหุ้นทำอะไรกับผู้อื่นมาก คนพวกนี้เข้าร่วมในสิงเหล่านี้ง่ายเหมีอน การจำนองสิงของ แม้แต่การแต่งงาน เป็นการง่ายมากที่จะเซ็นร่อ ที่จะรับ ที่จะตอบรับ ที่จะผูกมัดตัวเอง ในการทำอะไร แต่อาจจะเป็นการยากจะทำให้สำเร็จ จะต้องใช้เวลานาน แสนนานที่จะไต้รับผลตอบแทน ที่จะเศร้าโศกและเสียใจและสำนีกในความผิด เป็นการง่ายที่จะเช้าไปส่การมีช้อผูกมัดแต่บางครั้งเป็นการยากเหลิอเกินที่ทำ ให้สำเร็จ และบ่อยคเงที่เรามักจะพบความเพลิดเพลินที่เราเสาะแสวงหาโดย การมีช้อผูกมัด แต่สีงที่ไต้โม่มีอะไรเลยนอกจากภาพลวงตา เรามักจะทำ ตามผู้อีน มักจะตามแฟชั่น และมักจะติดยึดกับตัวเอง มีช้อผูกมัดและมีการ ตัดสีนใจแบบสายตาที่ไม่ไกลก็เพึ๋อจะแข่งหรีอไปให้ทันผู้อื่น เราจะไม่คิดมอง ไปให้ไกลกว่าช่วงเวลาที่เป็นอยู่ และไกลไปกว่าความสนุกสนานที่กำลังได้ รับในทัจจุบัน มองไปส่คุณค่าและการประยุกต์ใช้สีงต่าง ๆ ไปยู่วันเวลาที่'จะ มาหาเราในอนาคต ดักฟังระยะไกล  และไปส่หนี้สินที่เราจะต้อง'ใช้ และค่าใช้จ่ายที่เราจะ ต้องจ่าย เราต้องพิจารณาช้อผูกมัด การเช้าไปร่วมในการทำอะไรกับผู้อื่น เวลาหรีออะไรก็ตามแต่ที่จะต้องอุทิศ เพิอที่เราจะทำสีงใดสีงหนื่ง เพราะสีง ที่เรากระทำจะเป็นช้อผูกมัดตัวเรา ไม่ว่าจะผ่านไปนานลักเท่าไรเราควรจะเช้าใจช้อผูกมัดที่เราเช้าไปมีส่วนอย่างซัดเจน จงมองซ็วิต และพิจารณาช้อผูกมัดทั้งหมดอย่างระมัดระวังและอย่างมีเหตุผล จงค่อย ๆ พิจารณาก่อนที่เซ็นร่อและประพฤติตัวเหมีอนกับกุ้งในหม้ออบเป็นการง่ายที่จะมีช้อผูกมัดแต่อาจจะไม่ง่ายที่จะทำให้สำเร็จ และ ช้อสำคัญบางครั้งอาจจะหาทางออกไม่ได้เลยครั้งหนั้งขณะที่องค์สมเด็จพระสัมมาส้มพุทธเจ้าทรงสอนธรรมะแก่ ประซาซนในหมู่บ้านเลก ๆ อุปกรณ์ดักฟัง  แห่งหนื่ง ทรงหยิบก้อนกรวดสินั้าตาลออกจากย่าม พร้อม'ทั้งตรัสว่า “ก้อนกรวดทอนนี้คือครู'ยองอาตมา,,โดยวิธีการกล้ำสัญญาณ พระองค์ทรงอธิบาย ว่าวันทั้นทั้งวันขณะเสด็จพระราซดำเนินไปตามทางเดิน พระองค์ไม่ได้ทรง สังเกตความงามสองข้างทางเลย จนกระทั้งก้อนกรวดเล็ก ๆ เข้าไปในฉลอง- พระบาทหนังสานโปร่ง ดอนนั้นพระองค์จำเป็นต้องหยุดเพื่อก้มลงหยิบก้อน กรวดออกจากฉลองพระบาท ขณะนั้นเองได้ทรงสังเกตเห็นสีฟ้าของท้องฟ้า  เครื่องดักฟังราคาถูก ความงามยองด้นไม้ กล็นหอมของดอกไม้สองข้างทาง แม้แต่สิอันสดใสของ ผิเส์อ พระองค์ตรัสว่า “อาตมาเดินฝานความงามมามากมายแต่ไม่ได้สังเกต ความงามนั้นเลยจนกระทั่งก้อนกรวดเล็กเข้าไปในรองเท้าเลยต้องหยุด นี่คือความเขลายองมนุษย์มนุษย์มักจะถูกสอนจากความทุกข์ ความเจ็บ ปวดมากกว่ากฎเกณฑ์หรือคำทั่งสอน,,


เครื่องดักฟัง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น