วันจันทร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2558

การสืบสวนทำให้เรารู้วิธีการวางตัวที่ดี

ลอดระยะเวลาที่พระยาพหลฯ ดำรงตำแหน่งนายก รัฐมนตรี ๕ สมัยติดต่อกัน ท่านเป็นบุคคลผู้หนึ่งที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นนายกทหารประชาธิปไตย แม้ลาออกหลายครั้ง ผู้คนก็เรียก ร้องให้ท่านกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกแต่ ดักฟังมือถือ  ในยุคช่วง ๒๑ ธันวาคม ๒<รrcะ๐ ถึง ๑© กันยายน ๒รrc๑ รวม เวลา C เดือน ๒๑ วัน มักมีเรื่องวุ่นวายอยู่ตลอด เมื่อมี ส.ส.พรรคฝ่ายค้าน ได้เสนอญัตติร่างข้อบังคับการประชุมและการปรึกษาผู้แทนราษฎรเพิ่มเติม สาเหตุก็เนื่องจาก...การพิจารณางบประมาณแผ่นดินทุกครั้งที่ผ่าน มากินระยะเวลานาน น่าจะมีหลักเกณฑ์รัดกุมมากกว่านี้ โดยขอแค้ไขข้อ บังคับการประชุมสภาผู้แทนฯ ข้อ ๖^ เกี่ยวกับการเสนอร่าง พ.ร.บ. งบ ประมาณแผ่นดิน โดยให้รัฐบาลทำบัญชีรายละเอียดอื่นๆ อีกมากมาย การ อภิปรายเป็นไปอย่างกว้างขวาง ส.ส.ฝ่ายค้านเปิดฉากรุกรัฐบาล ด้วยการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้สินสุดลงในวันเดียวด้วยคะแนนเสียง ร:๒ ต่อ <sro แม้ว่าฝ่ายรัฐบาลจะคัดค้านว่าในโลกนี้ไม่มีใครจะทำได้แต่ผล ปรากฏออกมาว่า มีผู้รับหลักการแห่งร่างข้อบังคับด้วยคะแนน เสียง £๕ ต่อ ๓๑เบส นับเป็นความพ่ายแพ้ยับเยินของรัฐบาลพระยาพหลฯ ซึ่งบริหารประเทศไม่ถึงปีรุ่ง ขึ้นของวันที่ ๑๑ กันยายน ๒รre?๑ คณะรัฐมนตรีได้ประชุมกัน เครียด ฝ่ายหนึ่งให้แสดงสปิริตด้วยการลาออกของนายกรัฐมนตรีและคณะ รัฐมนตรีก็หมดสภาพไปด้วยแต่อีกฝ่ายหนึ่งไม่เห็นด้วย เพราะพฤติกรรมของสมาชิกสภาผู้แทนฯ บางกลุ่มขัดขวางการบริหารประเทศหลายครั้งหลายหน ควรยุบสภา เป็นการล้มกระดานแล้วเลือกตั้งกันใหม่แต่พระยาพหลพลพยุหเสนา นายกรัฐมนตรีเห็นว่าวิธีการฝ่ายหลัง ดีกว่า เพื่อเปิดทางให้บุคคลอื่นที่ผ่านการเลือกตั้งเข้ามาบริหารประเทศ จึง ได้ประกาศยุบสภาจัดให้มีการเลือกตั้งขึ้นมาใหม่ในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒£๘ จีพีเอสติดตามรถ เรเมื่อเปิดประชุมสภาสรรหานายกรัฐมนตรี พระยาพหลฯ ประกาศ ยืนยันไม่รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเด็ดขาด!ที่ ประชุมเห็นสมควรว่าคนที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีต้องเป็นผู้ที่เด็ด ขาด เข้มแข็ง มีความสามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ในประเทศได้คั คน ผู้นั้นก็คือ...พ้นเอกหลวงพิบูลสงครามนั่นเอง!ในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒£๘๑ จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ตั้งให้นายพลเอกหลวงพิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ ๓ และรัฐบาล ชุดที่ ๙ ของเมืองไทยเมื่อ ประกาศคณะรัฐมนตรีออกมาแล้วสังเกตได้ว่า หลวงพิบูล สงครามได้เข้ากุมอำนาจ และหน้าที่อันสำคัญๆ ไว้เกือบทั้งหมด โดยตนเอง ยังนั่งรัฐมนตรีว่าการอีก ๒ ตำแหน่ง อันประกอบด้วยกระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย เป็นที่เข้าใจกันทั่วๆ ไปในฝ่ายค้านขณะนั้นว่า...นายกรัฐมนตรีได้ตระเตรียมการจะพิชิตเหตุการณ์ ร้ายๆ นานา ประการที่จะเกิดขึ้นกับประเทศชาติและชีวิตของตนเอง ทุกคนรู้ว่าหลวง พิบูลสงครามนั้นเป็นคนเด็ดขาด เข้มแข็ง ประสบการณ์ที่ได้ร่วมรัฐบาลกับ พระยาพหลฯ ทำให้หลวงพิบูลฯ รู้ว่าควรจะทำเช่นไร!ในการรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี หลวงพิบูลสงครามได้กล่าวกับ ประชาชนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยความตอนหนึ่งว่า...การ ทำงานของชาติบ้านเมืองนั้น ถ้า1 เครื่องดักฟังไร้สาย ได้ปฏิบัติด้วยเหตุผลและมืศีล ธรรมแล้ว ย่อมจะนำมาซึ่งความดีงามให้แก่ตนเป็นอย่างดียิ่ง ในทางตรง กันข้าม ถ้ากลายเป็นเล่นการเมืองโดยปราศจากคืลธรรม ย่อมจะเกิดความ พินาศอย่างร้ายแรงที่สุดหลวงพิบูลฯ ยังได้อุปมาด้วยว่า เหมือนเรามองก้อนนํ้าแข็ง,ที่ลอย นํ้าเราเห็นก้อนนํ้าแข็งล่วนบน ส่วนตัวนํ้าแข็งจำนวนมากยังคงอยู่ในนํ้า ซึ่ง เราไม่สามารถมองเห็นได้ เว้นเสียแต่เมื่อเรือจะต้องอับปางจึงจะทราบว่า นั่นน่ะภัย บรรดาท่านที่รักการเมืองเพื่อระบอบประชาธิปไตยโดยบรีสุทธิ้ ใจ ขอโปรดตรึกตรองดูตามที่ข้าพเจ้ากล่าวนี้ โดยระลึกถึงชาติเป็นเบื้อง หน้าคือเพื่อชาติ

เครื่องติดตามตัวบุคคล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น